Hur ser ansvaret ut vid ett takarbete?

Hur ser ansvaret ut vid ett takarbete?

Det är viktigt att man känner till ansvaret vid ett takarbete i Stockholm. Det är en process som kräver vissa säkerhetsåtgärder som inblandade parter bör känna till.

För att ge en tydlig bild kring hur det fungerar kommer en generell förklaring nedanför.

 

Fastighetsägaren

Fastighetsägaren ser till så att säkerhetsordningar finns på tak, vilket även inkluderar underhållning så att taket är i gott skick. Detta gäller oavsett om underhållsarbetet har utförts eller inte.

 

Arbetsgivare

Som arbetsgivare bär man ansvaret över sina anställda, där riskanalys och lämpliga skyddsåtgärder ska vara klara innan arbetet påbörjas. Detta innebär alltså att befintliga skyddsanordningar blir en viktig del av denna bedömning.

 

Byggherren

Byggherren ser till att föreskrifter följs och att taket uppfyller alla krav och regler som finns gällande säkerhet. Detta innebär även att tak som utsätts för reparationer eller tillbyggnationer också uppfyller samma säkerhetsaspekter som helt nya tak. Ett annat exempel byggherren ansvarar för är riskfyllda projekt som takarbete på höga höjder.

 

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn, vilket innebär att de ska övervaka bestämmelserna i PBL enligt olika kontrollsystem. Det är även upp till byggnadsnämnden att besluta om påföljder vid brott mot byggregler samt lämna råd och upplysningar kring taksäkerhet.

 

Arkitekter

Sedan 1991 bär arkitekten särskilt ansvar för byggnader som de själva konstruerar och gör ritningar till. Som arkitekt bör du tänka ur ett långsiktigt perspektiv och räkna med framtida behov för byggnaden. Säkerhetsanordningar ska redan vara klart vid ritborden.

 

Det gemensamma ansvaret

För att nå en god arbetsmiljö enligt Arbetsmiljölagen ska såväl arbetstagare som arbetsgivare ta ett kollektivt ansvar och samverkan. Detta kan handla om att arbetstagaren meddelar arbetsgivaren när påtagliga risker identifieras.

Utöver det kan Arbetsmiljöverket förbjuda arbeten om arbetsgivaren inte tagit tillräckliga skyddsåtgärder. Bryter man mot föreskriften Byggnads- och anläggningsarbete kan Arbetsmiljöverket utkräva sanktionsavgifter.