Sedumtak och Gröna tak i Stockholm

Här kommer lite fördjupad information om våra sedumtak, och vilka resultat du har att vänta efter utfört arbete. Vår förhoppning är att detta ska ge er en mer heltäckande uppfattning om sedumtaken.


Våra tjänster inom Gröna tak & Sedumtak i Stockholm

 

Efter utfört arbete, kommer vi att överlämna:

 • Kontrollista på hela vårt montage
 • En checklista över vårt arbete
 • Attesterat garantibevis på utfört arbete
 • Checklista för efterkontroll
 • Skötselråd
 • Checklista för kommande underhåll

Materialet vi använder kommer från de främsta leverantörerna i världen när det gäller material till sedumtak. Vid leverans garanteras en 95-procentig täckning av sedum, bestående av mellan sex och åtta arter och helt mossfritt. Sedumtaket byggs på en armerad matta av kokosfiber, som är biologiskt nedbrytbar, och som sedan täcks med mineraljord.

De sedummattor vi använder är alltid mycket tätt bevuxna, vilket förhindrar etablering av främmande växtarter, exempelvis mossa, ogräs och björk. De olika arterna av sedum är arter som är vanliga i Sverige, som till exempel vinterfetblad, kamtjatkafetblad och vit fetknopp. Komplett lista på arter finns samlat i separat faktablad. Taken är även brandklassade och godkända enligt ENV 1187:2, samt uppfyller kl B Roof (t2).

 

Sedumtakens fördelar

 1. Miljöförbättrande

På grund av sina isolerande egenskaper har sedumtaken en klar miljömässigt positiv inverkan. Genom att både uppvärmningskostnader på vintern, likväl som behovet av kyla på sommaren, radikalt minskar, sparas stora mängder energi. Detta har givetvis en stor inverkan på miljön. Enligt en rapport gjord i Holland 2006, genom Energy Savings Monitor, minskades kostnaderna för uppvärmning med 23 procent, och kostnaden för komfortkyla med hela 75 procent. Undersökningen baserades på beräkningar över kontorsytor, med ett genomsnittligt energibehov av 347 kW per kvm.

 

Den stora anledningen till denna isolerande effekt är att växtligheten innehåller mycket fukt under kalla årstider, medan under sommaren, när växterna håller betydligt mindre fukt, reflekteras värmestrålningen. Dessa energibesparande effekter är bestående, och inget som förändras med ålder.

 

 1. Luftföroreningar

Visst vi väl alla ha renare luft, och faktum är att där gör sedumtaken en fantastisk nytta. Växterna på ett extensivt tak beräknas kunna ta upp ca 1,5 kilo farliga partiklar per hektar. Detta är partiklar som annars har visat sig ge långtgående negativa hälsoeffekter. Enligt Naturvårdsverkets studie, som utförts av IVL och universitetet i Umeå, har de beräknat att dessa negativa hälsoeffekter kostade samhället ungefär 26 miljarder kronor (2005). I underökningen summerar de 3400 dödsfall, 1400 sjukhusbesök och 5 miljoner sjukdagar för personer som är extra känsliga.

 

 1. UV-skydd

Sedumtaken har också en mycket stor preventiv effekt mot skadlig UV-strålning. Genom att strålningen kraftigt begränsas, ökar också underlagets livslängd betydligt. Normalt är tak också extremt utsatta för kraftiga temperatursvängningar och nederbörd, och de effekterna mildras också väsentligt.

 

 1. Biologiska mångfalden

Tyvärr riskerar en del växt- och djurarter att försvinna. Naturen har en fantastisk organisation, så att många djur, insekter och växter är beroende av varandra för sin fortlevnad. Här har de gröna taken en mycket positiv inverkan, då de skapar en gynnsam miljö för fåglar och insekter. Framför allt i stadsmiljöer är detta extra tydligt, då taken blir räddningen för arter som annars hotas försvinna helt.

 

 1. Estetiskt

Det finns många exempel på de positiva effekterna av ett sedumtak, inte minst de rent estetiska aspekterna. Det har visat sig att människor tilltalas så av utseendet, att fastigheterna till och med stiger i värde, i vissa fall ganska rejält.


När vi idag tränger ihop oss på allt mindre ytor, främst i städerna på grund av den förtätning som sker, har det visat sig att bristen på växtlighet och gröna ytor har en mycket negativ effekt på människans hälsa. De gröna taken blir då ett positivt inslag i stadsbilden som har en otroligt positiv inverkan. Det finns ett flertal studier på hur grönytor har en avkopplande och psykiskt lugnande effekt. Man har kunnat påvisa minskad stress, lägre blodtryck, minskad hjärtfrekvens och viktigast av allt, en snabbare återhämtning efter sjukdom. Detta har lett till att sjukhus, i allt större utsträckning, anlägger gröna tak.

Mosstak & örttak

Det finns flera olika varianter av gröna tak, det kan vara ett så kallat mosstak. Ett mosstak består av mossa. Att använda mossa på taket är en väldigt gammal metod i Sverige och Stockholm. Mossan är effektiv för att ta upp och hålla regnvattnet.

En annan typ av tak, är örttak. Örttak består av flera olika typer av växter och örter. Det kan vara en blandning mellan någon sedum och örter som nejlika och andra lökväxter. Örttaken har fördelen att man får en växtlighet som frodas lite mer än om man endast har sedum på sitt tak.

 

Vill du ha hjälp med sedumtak, mosstak, örttak och gröna tak. Vi utför arbeten både åt privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag i Stockholm, ta en kontakt så berättar vi mer!