Behöriga att sanera asbesttak & eternittak

Behöriga asbestsanerare river eternittak

Takfix kan hjälpa till med rivning och hantering av asbest. Arbete med asbest vid takrivning är ett riskfyllt arbete som bör tas på största allvar. Tyvärr genomför många företag eternitsaneringar på tak utan tillstånd, vilket kan ge en sanktionsavgift för både utförare och beställare.

Läs om våra tjänster för takrivning av eterenittak.

Hanterar man asbesthaltigt avfallet på fel sätt utsätter man också omgivningen för en hälsorisk, så även utomhus. Det damm som frigörs vid asbestsaneringar innehåller fibrer som vid inandning kan leda till bland annat lungcancer.

Särskild utbildning

Den som ska leda och utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material måste ha särskild utbildning enligt AFS 2006:1, 36§. Föreskrifterna för hur asbest ska saneras och tas om hand vid rivning och ombyggnation är omfattande och tillstånd ska utfärdas av Arbetsmiljöverket för varje enskilt projekt.

Vart femte år genomförs en kompletterande utbildning om asbest för repetition och uppdatering inom ämnet. Med den kompletterande utbildningen får man behörighet för att hantera asbest i ytterligare fem år.

Utbildningen innehåller information om asbestens egenskaper, hälsoeffekter, förekomst, skyddsåtgärder, nödfallsåtgärder, handhavande av personlig skyddsutrustning, arbetsmetoder, kontrollåtgärder, avfallshantering, saneringsåtgärder, bestämmelser om medicinska kontroller samt rivningsteknik med praktiska tillämpningsövningar.

Vår samarbetspartner

För asbestsanering samarbetar vi nära med Miramix personal som har full behörighet för sanering av asbest och bär alltid skyddsutrustning. Vi tar säkerheten och arbetsmiljön vid asbestarbeten på största allvar, både för våra medarbetares och kunders skull. Vi jobbar med asbestsaneringar i Storstockholm.