Skötsel sedumtak

Skötsel sedumtak

Skötseln av sedumtak är lättare än vad man kan tro. I Sverige har gröna tak använts sedan lång tid tillbaka och det är ett känt faktum att sedumtak inte behöver någon omfattande skötsel. På denna sida kan du läsa om en rad viktiga ämnen, från grundläggande skötsel och underhållsrutiner, till att hantera vanliga utmaningar såsom övervattning och torka. Vi  inkluderar också information om villkoren för serviceavtal för ditt sedumtak när du ingår ett sådant avtal med oss.

Offertförfrågan

 

Så sköter du ditt sedumtak

Sedumtak är inte bara vackra att se på, de bidrar även till hållbarhet och energieffektivitet. För att säkerställa att ditt sedumtak bibehåller sin gröna skönhet och långsiktiga prestanda, är regelbunden skötsel och underhåll av yttersta vikt.

Oönskad växtlighet på gröna tak

När det kommer till att sköta om sitt tak kan man ibland behöva ta bort oönskade växter från sedumtaket.  Det bästa sättet att ta bort ogräs på är att dra upp det hela vägen från rötterna.. Grenar, löv och så vidare bör också det tas bort varje år.

Gödsla sedumtak

För att ge taket de bästa förutsättningarna och skapa en fin och tät växtlighet bör taket gödslas regelbundet. Vilket gödsel som bör väljas beror lite på vilken årstid sedumtaket installeras och vilken sort sedum du lägger. Ett långtidsverkande gödselmedel frigörs långsamt och och skall appliceras direkt efter anläggning. Det långtidsverkande gödslet räcker att applicera va nionde månad. Sedan har vi det snabbverkande. Detta medel kan du använda under tidig vår för att ge ditt sedumtak en extra skjuts inför varmare dagar. Dock skall tak som mestadels ligger i skugga gödslas med försiktighet, om man gödslar för mycket kan växterna på taket dö. Genom att hålla en regelbunden koll på ditt sedumtak kan du upptäcka tidiga tecken på att växtligheten har näringsbrist, tecken att hålla utkik är att taket börjar att skifta i en röd ton. 

Vattna sedumtak

Vattna rikligt efter läggning för att snabbt aktivera rotsystemt. Vid torkperioder, som varar mer än tre veckor, bör sedumtaket underhållsvattnas. Under våren kan det behövas vattning för att få igång sedumet efter vintern beroende på regnmängd.

Laga sedumtak

På grund av torka eller näringsbrist kan det om otur uppstå  kala fläckar på sedumtaket. Om detta uppstår kan man laga det genom att klippa korta bitar sedum, cirka 1–2 centimeter stora, från friska plantor och sedan sprida ut dessa över de kala fläckarna. Ett annat alternativ är att strö ut växtsubstrakt och sedan  klippa av skott från närligande plantor och placera ovanpå. För att sedumskotten sedan skall rota sig ordentligt är det viktigt att regelbundet vattna området. 

Hängrännor och takbrunnar

Avrinningen från taket ska kontrolleras varje år för att man ska se att den är fungerande och godtagbar. Om takavrinningen inte fungerar så finns stor riska att vatten samlas och det kan i längden skada taket. Därför bör hängrännor och takbrunnar regelbundet rensas från löv och annan lös växtlighet som kommer från taket.

Skotta snö på sedumtak

När snön kommer och du ska skotta ditt tak är det bra om du lämnar cirka 5 centimeter snö på taket för att undvika att sätta skyffeln i sedumen. Takets tätskikt är skyddat av växterna. Om du av misstag skulle råka sätta skyffeln i växterna löser det sig oftast genom att sedumen som är runtomkring sprider sig.

Hantering av vanliga problem med sedumtak

Sedumtaket är känt för sitt låga underhållskrav och förmåga att stå emot extrema väderförhållanden. Dock finns det vissa utmaningar såsom övervattning och torka som kan göra utseendet på taket tråkigt. Vi tar här upp några tips för att effektivt hantera problemen och säkerställa att sedumtaket förblir vackert och levande.

Övervattning

Övervattning kan bli ett problem för sedumtaket, speciellt i områden med mycket nederbörd tillsammans med dålig dränering. Om det uppstår ett överskott på vatten kan detta resultera i att rötterna kvävs. Ett sätt att undvika detta problem är att börja med att säkerställa en god dränering. En ordentlig dränering är A och O när det kommer till växternas överlevnad. Se till att takets dränering är fritt från löv och andra rester så att det effektivt kan leda bort vattnet från takytan.  Märker du att vatten blir stående efter en extrem regnskur trots att dräneringen är fri från löv och andra rester, kan dräneringen behöva ses över.

Torka

Vi går nu från övervattning till torka. Även om sedumväxter kan stå emot mycket torka, kan långa perioder utan vatten stressa växterna. Skall sedumtaket placeras på ett tak där torka är ett återkommande problem bör man välja växter som klarar varmare och torrare klimatzoner. Extrem torka hos sedumväxterna kan nämligen leda till färgförändringar och i värsta fall växtbortfall. Genom att vattna sparsamt men regelbundet under torra perioder kan torka motverkas. Ett annat alternativ är att lägga ett lager av organiskt material som hjälper till att bevara fukten i sedummattan. Skall sedumtaket placeras på ett tak där torka är ett återkommande problem bör man välja växter som klarar varmare och torrare klimatzoner.

Vi erbjuder serviceavtal för skötsel av sedumtak

Ett serviceavtal hos oss omfattar årliga servicebesök. Detta innehåller gödning, kontroller av vegetationen, avrinning samt rådgivning och förslag på åtgärder av sedumtaket. Besöket utförs normalt under tiden mars-juni beroende på växtsäsong. Serviceavtalet innehåller dessa grundläggande punkter, men naturligtvis utformar vi avtalet enligt era önskemål och behov. Alla nedan punkter kan vi ta hand om åt dig. Med regelbunden skötsel av sedumtaket kan du njuta av ett vackert tak under ca 20 år framöver.

Vad ingår i serviceavtalet

  • Avlägsna ogräs och oönskad växtlighet för hand.
  • Kontrollera att takets avrinning är tillfredställande och avlägsnas eventuellt löv och skräp från takbrunnar.
  • Avlägsna löv och annat skräp från från hängrännor och vegetationsfria ytor så som grus och stenpartier.
  • Avlägsna större mängder löv på sedumsiktet.

Vad som inte täcks av serviceavtalet

  • Reparation av sedum.
  • Besiktning av sedum.
  • Bevattning under utförande av service sam bevattning under torra perioder. Detta arbete kan tecknas separat.

Kostnad och garanti på sedumtak

Priset för att installera sedumtak kan variera. Beroende på takets skick, storlek och hur stor lutningen är på taket kommer takarbetet att skilja sig mellan olika hus.  Kostnad för sedumgräset och arbetet lämnas efter vi har gjort gen översyn/besiktning. Gällande garanti på  montage av sedum så lämnar vi 5år som längsta garanti.  

Vad kostar sedumtak per kvm?

En grov uppskattning är att materialkostnader för ett sedumtak med normalkvalitet  kostar runt 500-600 kr / kvm. Utöver materialkostnaden tillkommer även arbetskostnaden och eventuella andra kostnader om tex läkt, rännor och andra material är i behov av att bytas ut.