FAQ

Här hittar ni frågor och svar på de vanligaste frågorna.

Takarbete och takläggning

Vanliga frågor och svar om takarbete och takläggning | Takfix.se
 • » Hur går ett takbyte till?
 • » Behövs bygglov vid takbyte?
 • » Byta takpannor eller takplåt?
 • » Papptak | För- och nackdelarna med det populära papptaket
 • » Hur är livslängden för olika typer av tak?
 • » Tvättning av tak - hur då?
 • » När behövs fallskydd?
 • » Vilka är reglerna för snörasskydd?
 • » Kan jag få rotavdrag för takarbete & takbyte i Stockholm?
 • » Hur väljer jag rätt takmaterial till mitt hustak?
 • » Hur ökar jag säkerheten på mitt tak?
 • » Hur underhåller jag mitt tak?
 • » Vad finns det för ansvar vid takarbete i Stockholm?

  Ansvar vid takarbete Stockholm

  Vi på Takfix arbetar med många typer av takjobb i hela Stockholm och för våra uppdrag vill vi jobba seriöst med en tydlig kommunikation till våra kunder baserat på nedan ansvarsfördelning.

  Takarbete är en process som kräver vissa säkerhetsåtgärder och vem som bär ansvaret är viktigt att känna till.

  Generellt gäller att:

  Fastighetsägaren ansvarar för att det finns säkerhetsanordningar på tak, samt att dessa är underhållna och i gott skick. Dessa regler gäller oavsett om underhållsarbete utförs eller inte. Gällande regler finns i Plan- och bygglagen (PBL).

  Arbetsgivare har också ansvar inför sina anställda, där riskanalyser och lämpliga skyddsåtgärder ska vidtas innan arbetet påbörjas. Många gånger är befintliga skyddsanordningar en viktig del i denna bedömning. Arbetsgivarens ansvar regleras i Arbetsmiljölagen (AML) och dylika föreskrifter.

  Byggherren är den som ansvarar för att gällande föreskrifter följs och att taket uppfyller alla krav och regler som finns vad gäller säkerhet. Vid reparationer eller tillbyggnationer, ska dessa tak i princip uppfylla samma standarder och säkerhetsaspekter som helt nya tak. Bra att känna till är också att byggherren är den som ansvarar för att en arbetsmiljöplan upprättas vid riskfyllda projekt, som vid ett takarbete där arbetet utförs på hög höjd.

  Byggnadsnämnden har ett övergripande ansvar för tillsyn, vilket innebär att de ska övervaka bestämmelserna i PBL enligt olika kontrollsystem. Utöver en generell översyn har de funktioner som att besluta om påföljder vid brott mot byggregler samt att lämna råd och upplysningar kring taksäkerhet.

  Arkitekter har sedan 1991 ett särskilt ansvar för byggnader som de själva konstruerar och gör ritningar till. De ska ta ett långsiktigt perspektiv och förutse framtida behov för byggnaderna, där bland annat behovet att säkerhetsanordningar på taket ska tas hänsyn till redan vid ritbordet.

  Ett gemensamt ansvar

  Enligt Arbetsmiljölagen ska såväl arbetstagare som arbetsgivare ta ett kollektivt ansvar och samverka för en god arbetsmiljö. Exempelvis krävs att arbetstagaren meddelar arbetsgivaren (eller utsett skyddsombud) när påtagliga risker identifieras.

  Vidare har Arbetsmiljöverket möjlighet att rikta förbud mot arbeten för arbetsgivaren inte tagit tillräckliga skyddsåtgärder. Vid brott mot föreskriften om Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 2014:26) kan Arbetsmiljöverket sedan 1 januari 2015 utkräva sanktionsavgifter. Dessa är regler som gäller för hela landet och det är alltså inte specifikt för takjobb Stockholm.

Sedumtak och grästak

Vanliga frågor och svar om sedumtak & grästak | FAQ | Takfix.se